RSS
 

Statut

STATUT WIELKOPOLSKIEGO TOWARZYSTWA PRZYJACIÓŁ KSIĄŻKI

I. Nazwa, teren działania i charakter pracy
§ 1. Stowarzyszenie nosi nazwę „Wielkopolskie Towarzystwo Przyjaciół Książki” i jest zwane dalej Towarzystwem.

§ 2. Terenem działalności Towarzystwa jest miasto Poznań i region Wielkopolski

§ 3. Siedzibą Towarzystwa jest miasto Poznań

§ 4. Towarzystwo posiada osobowość prawną

§ 5. Towarzystwo używa pieczęci podłużnej z napisem „Wielkopolskie Towarzystwo Przyjaciół Ksiązki w Poznaniu.

§ 6. Towarzystwo opiera swoja działalność na pracy społecznej ogółu członków.

II. Cele i sposoby ich realizacji
§ 7. Towarzystwo jest dobrowolnym, samorządnym zrzeszeniem mającym na celu:
a/ rozbudzenie w społeczeństwie zamiłowania do czytelnictwa oraz umiejętnego i możliwie twórczego zbierania książek
b/ rozwijanie i pogłębianie miłośnictwa książek ze szczególnym uwzględnieniem książek dawnych, rzadkich, pięknych i wartościowych
c/ sprawowanie opieki nad książką zabytkową i księgozbiorami
d/ troskę o podnoszenie poziomu estetycznego, typograficznego i edytorskiego polskich wydawnictw książkowych
e/ tworzenie i wzmacnianie więzi pomiędzy polskimi miłośnikami książek oraz troskę o planowy rozwój ruchu bibliofilskiego w Wielkopolsce
f/ utrzymywanie stosunków i rozwijanie współpracy z krajowymi i zagranicznymi organizacjami o podobnym charakterze

§ 8. Cele Towarzystwa są realizowane przez:
a/ Inicjowanie i organizowanie w ramach Towarzystwa zebrań, odczytów, dyskusji, wykładów, wystaw, konkursów, zjazdów (sympozjów) oraz wycieczek dla członków Towarzystwa
b/ prowadzenie działalności wydawniczej, przy czym przedmiotem działalności wydawniczej Towarzystwa są w szczególności druki bibliofilskie lub wzorcowe pod względem opracowania edytorskiego
c/ przyznawanie dyplomów uznania miłośnikom książki, zasłużonym dla rozwoju bibliofilstwa wielkopolskiego wg zasad określonych w regulaminie bibliofilskim
d/ inicjowanie publikacji bibliofilskich oraz publikacji mających na celu propagande miłośnictwa książek
e/ organizowanie zamkniętych aukcji bibliofilskich

III Członkowie
§ 9. Członkami Towarzystwa mogą być osoby fizyczne, a osoby prawne tylko jako członkowie wspierający

§ 10. Członkowie dzielą się na:
a/ członków zwyczajnych
b/ członków wspierających

§ 11. Członkami zwyczajnymi są osoby fizyczne pełnoletnie, przyjete przez Zarząd na podstawie deklaracji zgłoszeniowej. Decyzję i datę przyjęcia do Towarzystwa Zarząd potwierdza swoimi podpisami na deklaracji

§ 12. Każdy członek otrzymuje legitymację Towarzystwa

§ 13. Członkami wspierającymi są osoby fizyczne lub prawne przyjęte przez Zarząd i deklarujące gotowość opłacenia składek w określonej wysokości

§ 14. Członkowie zwyczajni maja prawo:
a/ korzystania z czynnego i biernego prawa wyborczego do władz Towarzystwa
b/ korzystania z wolnego wstępu na organizowane przez Towarzystwo zebrania, dyskusje publiczne, wystawy, wycieczki
c/ czynnego uczestnictwa w walnych zebraniach

§ 15. Członkowie zwyczajni maja obowiązek:
a/ przestrzegania postanowień statutu, regulaminów i uchwał Towarzystwa
b/ brania społecznego udziału w działalności Towarzystwa
c/ regularnego uiszczania składek członkowskich

§ 16. Członkom wspierającym przysługują wszystkie prawa członków zwyczajnych z wyjątkiem biernego prawa wyborczego

§ 17 Członkostwo Towarzystwa ustaje z powodu:
a/ dobrowolnego wystąpienia zgłoszonego na piśmie do Zarządu
b/ skreślenia z listy członków na podstawie uchwały zarządu w razie nieuzasadnionego zalegania ze składkami przez okres dłuższy niż 6 miesięcy. Przed podjęciem uchwały o skreśleniu Zarząd wysyła pisemne upomnienie
c/ wykluczenia powodu działania na szkodę Towarzystwa, postępowania narażającego na szwank dobre imię Towarzystwa i innych zachowań nieetycznych
d/ wykluczenia na podstawie prawomocnego wyroku sądu powszechnego, orzekającego utratę praw publicznych i obywatelskich
e/ śmierci członka
Uchwały o skreśleniu i wykluczeniu członka podejmuje Zarząd który zawiadamia członka listem poleconym o podjętej uchwale. Od uchwały o skreśleniu lub wykluczeniu członek może się odwołać na piśmie do najbliższego Walnego Zebrania Członków, w terminie jednego miesiąca od daty otrzymania zawiadomienia o skreśleniu lub wykluczeniu. Odwołanie składa się do rąk Zarządu.

IV Władze Towarzystwa
§ 18 Władzami Towarzystwa są:
a/ Walne Zebranie Członków
b/ Zarząd Towarzystwa
c/ Komisja Rewizyjna
d/ Sąd Koleżeński

§ 19 Kadencja władz Towarzystwa trwa 4 lata
W razie zmniejszenia składu władz Towarzystwa na wakujące miejsce wchodzi kandydat, który w głosowaniu uzyskał kolejno największa ilość głosów lub przeprowadza się wybory uzupełniające

V Walne Zebranie Członków
§ 20 Najwyższą władzą Towarzystwa jest Walne Zebranie Członków, które może być Zwyczajne lub Nadzwyczajne

§ 21 Do Kompetencji Walnego Zebrania należy:
a/ ustalanie ogólnego programu i wytycznych działalności Towarzystwa
b/rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań z działalności Zarządu Komisji Rewizyjnej i Sądu koleżeńskiego
c/ udzielanie lub nie udzielanie na wniosek Komisji Rewizyjnej absolutorium ustępującemu Zarządowi
d/ wybór i odwoływanie władz Towarzystwa; Prezesa, członków Zarządu oraz członków Komisji Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego
e/ podejmowanie decyzji we wszystkich sprawach związanych ze statutową działalnością Towarzystwa, które zostaną zgłoszone przez członków
f/ uchwalanie wysokości składek
g/ podejmowanie decyzji o przystąpieniu Towarzystwa do innych krajowych lub zagranicznych organizacji o podobnym charakterze
h/ uchwalanie zmian w statucie
i/ podjęcie uchwały o rozwiązaniu Towarzystwa

§ 22. Uchwały Walnego Zebrania zapadają zwykłą większością głosów uprawnionych do głosowania. Postanowienie to nie dotyczy spraw, co do których statut stanowi inaczej. Głosowanie jest jawne, z tym, że wybór władz Towarzystwa tj. Prezesa, Zarządu Komisji Rewizyjnej, Sadu Koleżeńskiego i odwoływanie członków tych organów odbywa się w głosowaniu tajnym

§ 23 Do ważności uchwał Walnego Zebrania potrzebna jest obecność przynajmniej połowy członków. W razie braku quorum Walne Zebranie odbywa się w drugim terminie, o 30 min później i jest prawomocne do podejmowania uchwał bez względu na liczbę obecnych

§ 24 Walne Zebranie jest zwoływane raz w roku (w pierwszej połowie roku) przez Zarząd. O miejscu, terminie, porządku obrad Zarząd powiadamia pisemnie wszystkich członków przynajmniej na 10 dni przed Walnym Zebraniem. Wnioski nie związane z przedstawionym porządkiem obrad członkowie mogą zgłaszać przynajmniej na 7 dni przed terminem Walnego Zebrania

§ 25 Nadzwyczajne Walne Zebranie jest zwoływane przez Zarząd
a/ na pisemne żądanie przynajmniej połowy członków
b/ na żądanie Komisji Rewizyjnej
W razie ważnych przyczyn Nadzwyczajne Walne Zebranie może odbyć się z własnej inicjatywy. O miejscu, terminie i porządku obrad członkowie winni być powiadomieni przynajmniej na 7 dni przed terminem Nadzwyczajnego Walnego Zebrania

§ 26 W obradach Walnego Zebrania mogą brać udział również goście zaproszeni przez Zarząd

VI Zarząd Towarzystwa
§ 27. W skład Zarządu wchodzą:
Prezes wybierany imiennie przez Walne Zebranie oraz Wiceprezes, Sekretarz, Skarbnik, z-ca sekretarza. Zarząd konstytuuje się na pierwszym posiedzeniu

§28. Zarząd zbiera się, co najmniej raz na dwa miesiące, przy czym do prawomocności jego uchwał potrzebna jest obecność co najmniej trzech członków Zarządu, w tym Prezesa lub zastępcy.

§29 Zarząd jest uprawniony do składania wszelkich oświadczeń woli wiążących Towarzystwo, przy czym do ważności tych oświadczeń konieczny jest podpis prezesa lub wiceprezesa oraz jednego z członków Zarządu w tym skarbnika, jeśli oświadczenie dotyczy spraw finansowych

§ 30 Do zadań i kompetencji Zarządu należy:
a/ kierowanie działalnością Towarzystwa w myśl uchwał i wytycznych Walnego Zebrania
b/ zarządzanie majątkiem i funduszami Towarzystwa
c/ przygotowanie i zwoływanie Walnych Zebrań
d/ uchwalanie planów pracy i okresowych budżetów oraz zatwierdzanie zamknięć finansowych na wniosek Komisji Rewizyjnej
e/ organizowanie zebrań, odczytów publicznych, dyskusji, wystaw, aukcji, konkursów oraz innych przedsięwzięć służących do realizowania statutowych celów Towarzystwa
f/ opracowanie i przedkładanie Walnemu Zebraniu sprawozdań z działalności oraz planu działalności oraz planu działalności i preliminarza budżetowego
g/ przyjmowanie członków zwyczajnych i wspierających
h/ skreślenie i wykluczenie członków zgodnie z przepisami § 17

§ 31 W zebraniach Zarządu mogą brać udział z głosem doradczym członkowie Komisji Rewizyjnej. Szczegółowy tryb działalności Zarządu ustala regulamin uchwalony przez Walne Zebranie. Uchwały zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej 3 członków Zarządu, zgodnie z § 28 statutu.

VII Komisja Rewizyjna
§ 32 W skład Komisji Rewizyjnej wchodzi 3 członków i 2 zastępców. Żaden z członków Komisji nie może być członkiem Zarządu ani Sądu Koleżeńskiego

§ 33 Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:
a/ badanie i kontrola całokształtu działalności Towarzystwa w szczególności zaś jego gospodarki materiałowej i finansowej
b/ sprawdzanie stanu kasy, ksiąg, dokumentów, oraz rocznych zamknięć rachunkowych
c/ składanie sprawozdań przed Walnym Zebraniem wraz z oceną działalności Zarządu oraz zgłoszeniem wniosków w sprawie absolutorium dla ustępującego Zarządu

§ 34 Komisja Rewizyjna wybiera na swoim pierwszym posiedzeniu przewodniczącego i sekretarza. Tryb działalności Komisji Rewizyjnej ustala regulamin zatwierdzony przez Walne Zebranie

VIII Sąd Koleżeński
§ 35 W skład Sądu Koleżeńskiego wchodzi 3 członków i 2 zastępców wybranych w głosowaniu tajnym przez Walne Zebranie na okres kadencji Zarządu. Sąd koleżeński na swym pierwszym posiedzeniu wybiera przewodniczącego i sekretarza.

§ 36 Sąd koleżeński rozstrzyga na wniosek zainteresowanych spory między członkami i władzami Towarzystwa w zakresie:
a/ wszelkich naruszeń postanowień statutowych
b/ nieporozumień, sporów i zatargów wynikłych w obrębie Towarzystwa

§ 37 Sąd Koleżeński działa na zasadzie regulaminu zatwierdzonego przez Walne Zebranie

IX Fundusze i majątek Towarzystwa
§ Fundusze i majątek Towarzystwa tworzą:
a/ wpisowe i składki członkowskie
b/ darowizny, spadki, zapisy, dotacje z tym, że Towarzystwo może przyjąć spadek tylko dobrodziejstwem inwentarza
c/ dochody z własnej działalności wydawniczej i dochody z przedsięwzięć podejmowanych przez Towarzystwo zgodnie z jego celami. Dochód z działalności gospodarczej Towarzystwa służy realizacji jego celów statutowych i nie może być dzielony między członków.

X Rozwiązanie Towarzystwa
§ 39 Rozwiązanie Towarzystwa i zmiana składu następuje w drodze uchwały Walnego Zebrania, podjętej większością 2/3 głosów, przy obecności, co najmniej połowy uprawnionych do głosowania. Walne Zebranie odejmuje również większością 2/3 głosów uchwałę o trybie likwidacji i przekazaniu majątku, Uchwały te podlegają zgłoszeniu do rejestru sądowego

Niniejsze Statut został uchwalony przez Walne Zebranie Członków 18 listopada 1996 r.
Na mocy Postanowienia Sądu Wojewódzkiego w Poznania z dnia 12 czerwca 1997 r. Nr Ns Rej. ST 183/97

Dodaj komentarz