RSS
 

O WTPK

Wielkopolskie Towarzystwo Przyjaciół Książki jest kontynuatorem tradycji Towarzystwa Bibliofilów Polskich powołanego w 1923 roku.

Po wojnie, w 1948 roku ks. Edmund Majkowski jako proboszcz Kórnika próbował reaktywować Towarzystwo Bibliofilów Polskich. Niestety nie udało mu się to. Dopiero w 1959 roku przy Wojewódzkiej Bibliotece Publicznej w Poznaniu powstało Towarzystwo Przyjaciół Książki zarejestrowane na podstawie decyzji Prezydium Rady Narodowej m. Poznania z dn. 15 stycznia 1959 roku wpisane do rejestru Stowarzyszeń i Związków Prezydium Rady Narodowej m. Poznania pod nr 92.
Zgodnie ze statutem zasięgiem działania obejmowało obszar województwa poznańskiego bez miasta Poznania. Celem było mobilizowanie społeczeństwa województwa poznańskiego do udziału w rozwoju oświaty i kultury poprzez książkę, do gromadzenia środków społecznych na potrzeby bibliotek, współdziałanie z terenowymi organizacjami w zakresie przygotowania i publikowania wydawnictw z dziedziny czytelnictwa, prowadzenia badań nad czytelnictwem i książką, opieka nad dawną książką, starodrukami i materiałami rękopiśmiennymi. Towarzystwo działało w oparciu o oddziały powiatowe powoływane przy powiatowych bibliotekach publicznych.

Lata 1960-1961 były okresem najintensywniejszej jego działalności. Zorganizowana z inicjatywy Towarzystwa zbiórka pieniężna przyniosła w efekcie dopływ środków na zakup książek do bibliotek. W 1961 roku ukazało się Zarządzenie Ministra Kultury i Sztuki o kołach Przyjaciół Bibliotek, które jednocześnie likwidowało wszystkie dotychczasowe formy inicjatywy społecznej działającej przy bibliotekach w oparciu o inne zasady. Pozbawione podstawowej działalności podejmowało Towarzystwo różne próby aktywizacji. Najczęściej jednak pełniło rolę pośrednika między instytucjami dotującymi a płatnymi prelegentami, ograniczało się do współuczestniczenia w różnego rodzaju konkursach lub innych przedsięwzięciach inicjowanych i organizowanych przez stowarzyszenia czy instytucje kulturalne. Kierunki działania Towarzystwa zaczęły więc dublować działalność innych stowarzyszeń i instytucji kulturalnych w wyniku czego w 1974 roku zmieniono statut.

Statut Wielkopolskiego Towarzystwa Przyjaciół Książki został zatwierdzony decyzją Prezydenta Miasta Poznania z dnia 31 maja 1975 roku. Stowarzyszenie zostało wpisane 1 czerwca 1975 roku do rejestru stowarzyszeń i związków Urzędu Wojewódzkiego Poznaniu pod nr 45.
Terenem działalności WTPK jest m. Poznań i województwo poznańskie. Siedzibą jest m. Poznań. Sekretariat mieści się obecnie w Bibliotece Raczyńskich, przy pl. Wolności 19. Wielkopolskie Towarzystwo Przyjaciół Książki opiera swoją działalność na pracy społecznej ogółu członków. Ma na celu rozbudzenie zamiłowania do umiejętnego i możliwie twórczego zbierania książek, rozwijanie i pogłębianie miłośnictwa książek ze szczególnym uwzględnieniem książek dawnych, rzadkich, pięknych i wartościowych, sprawowanie opieki nad dawna książką zabytkową i księgozbiorami prywatnych kolekcjonerów, troskę o podnoszenie poziomu estetycznego, typograficznego i edytorskiego polskich wydawnictw książkowych. Tworzyć więzy między polskimi miłośnikami książek, utrzymywać i rozwijać współpracę z krajowymi i zagranicznymi organizacjami społecznymi o narodowym charakterze.
Władzami WTPK są: Walne zebranie, Zarząd, Komisja Rewizyjna i Sąd Koleżeński. Kadencja władz trwa 4 lata. Fundusz i majątek stanowią składki członków, dochody z własnej działalności wydawniczej i przedsięwzięć podejmowanych przez Towarzystwo.
W 1989 roku do WTPK należało 69 osób. W latach 1990-1996 WTPK zawiesiło działalność. Po wznowieniu znowelizowano statut WTPK. W roku 2005 do WTPK należały 32 osoby.

Dodaj komentarz