RSS
 

Sejmik Regionalnych Stowarzyszeń Kultury w Wielkopolsce

22 maj
Wielkopolskie Towarzystwo Przyjaciół Książki jest członkiem wspierającym Wielkopolskie Towarzystwo Kulturalne, które serdecznie zaprasza na Sejmik Regionalistów Wielkopolskich połączony z pierwszym w kadencji 2016 – 2019 zebraniem Rady WTK.
Rada jest organem doradczym i konsultacyjnym Towarzystwa, składa się z członków Zarządu oraz przedstawicieli zainteresowanych regionalnych stowarzyszeń kultury. Jej uprawnienia określa Statut WTK.
Sejmik odbędzie się w Poznaniu, w sobotę 10 czerwca 2017. w godz.  11:00 – 14:00 w Muzeum Literackim Henryka Sienkiewicza, Oddział Biblioteki Raczyńskich w Poznaniu (Stary Rynek 84).
 
Program:
10.30 -11.00 Recepcja
11.00 – Zwiedzanie Muzeum, w tym wystawy „Ignacy Moś to był ktoś” – w 100 rocznicę urodzin. Oprowadzenie specjalne: kierownik Muzeum Anna Surzyńska-Błaszak.
12.30 – Otwarte posiedzenie Rady WTK, w tym: wybór Przewodniczącego Rady, informacja o sprawozdaniu Zarządu WTK za rok 2016, wymiana informacji i dyskusja o zamierzeniach Towarzystw na lata 2017-2018, w tym na Setną Rocznicę Odzyskania Niepodległości.
Warunkiem uczestnictwa w Sejmiku jest przesłanie zgłoszenia (e-mailem lub pocztą tradycyjną) do dnia 5 czerwca 2017 (wpływ do biura). W zgłoszeniu należy podać imię i nazwisko oraz dane kontaktowe (e-mail, telefon). Stowarzyszenia może być reprezentowane przez dowolną liczbę osób, spośród których prosimy wskazać jedną jako przedstawiciela w Radzie WTK. Udział w Sejmiku jest bezpłatny.   Wszystkich uczestników
prosimy o zgłoszenie się w recepcji Sejmiku w celu odnotowania swojej obecności. Będzie tam można nabyć kwartalnik „Przegląd Wielkopolski”, w tym numery z tekstami o Ignacym Mosiu, WKK w Dobrzycy, Związkach Henryka Sienkiewicza z Wielkopolską oraz Dniu Wielkopolski 2016.
Udział w Sejmiku oraz zwiedzanie Muzeum są bezpłatne.
„Przegląd Wielkopolski”, ukazuje się już 30 lat! Zapraszamy do jego współtworzenia poprzez przesyłanie materiałów do publikacji. Zachęcamy również do prenumeraty oraz jego promowania. Wystarczy wpłacić 40,- zł. w Biurze lub na konto Wielkopolskiego Towarzystwa Kulturalnego ul.
Św. Marcin 80/82, 61- 809 Poznań, nr konta 82 1060 0076 0000 3200 0136
7123 z dopiskiem: „Prenumerata roczna od nr … rok …” [podać numer i rok; rozpocząć można od dowolnego numeru].
Przy okazji uprzejmie również przypominamy i prosimy o dokonywanie wpłat składek rocznych WTK, które wynoszą: 25 zł (członkowie
zwyczajni) oraz 100 zł (członkowie wspierający). Wszystkim, którzy już takiej opłaty dokonali, serdecznie dziękujemy.
Więcej informacji: www.wtk.poznan.pl
Adres do wysyłek elektronicznych: biuro@wtk.poznan.pl Tel. 514 012 395 (dyżury biura: wtorek, środa i piątek: 12.00-17.00) Z a p r a s z a m y !

 

Tags: , ,

Dodaj komentarz